אחוזה 188-190, רעננה

!החל השיווק

:לאתר הפרויקט  ולצפייה בתכניות

http://www.ahuza190.co.il/